بازرگانی داخلی و خارجی

بخش بازرگانی این شرکت در هر دو حوزه داخلی و خارجی فعال بوده و اهداف زیر را دنبال می کند.

• مشارکت در زنجیره تامین مواد اولیه کارخانه های تولید کننده داخلی

• مشارکت در امر صادرات کالاهای تولیدی در ایران برای بازارهای هدف به صورت مشارکتی با شرکتهای فعال در هر حوزه

• جذب منابع مالی داخلی و خارجی برای تقویت بنیه مالی و اقتصادی شرکت

• ایجاد مشارکت و یا تعریف پروژه در بخشهای توزیعی ( بنکداری ، مویرگی ، شاهرگی )

• ایجاد مشارکت های بین المللی با شرکتهای خارجی جهت حضور در بازارهای بین المللی

آخرین پروژه ها

پروژه چهار
موضوع
پروژه سه
موضوع
پروژه دو
موضوع
پروژه یک
موضوع