مشارکت در تولید

وجود سرمایه اولیه برای شروع یک کسب و کار امری بدیهی است. با این وجود تعداد زیادی از تولیدکنندگان تمکن مالی کافی برای شروع کسب و کار و یا پیشرفت پروژه های خود را نداشته و یا ممکن است برای کاهش هزینه ها نیازمند برون سپاری بخش هایی از زنجیره تامین خود باشند. از جمله بخش های مهم فعالیت شرکت، مشارکت در تولید است که بعنوان یکی از روش های موثر و کارآمد تنوع بخشی و تمرکززدایی در موضوع تامین نقدینگی و پایدارسازی روند رشد شرکت است. این شرکت با بهره گیری از دانش تخصصی کارشناسان خود تاکنون موفق گردیده است ضمن ارزیابی مراکز تولیدی گوناگون در صنایع غذا، نوشیدنی و معادن نسبت به تطبیق مشخصات و استانداردهای آنها با استاندارد های مورد نظر خود اقدام نموده و در نمونه های قابل قبول اقدام به مشارکت در تولید و سهیم شدن در سود حاصله نموده است. این شرکت آماده دریافت پیشنهاد و درخواست مشارکت در تولید از سوی تمامی تولیدکنندگان عزیز این مرز و بوم بوده که پس از ارزیابی های تخصصی طرح های پیشنهادی اقدام به عملیاتی کردن آنها خواهد نمود. اهداف زیر برای این بخش در دستور کار شرکت قراردارد.

• تدوین طرح های توجیهی مرتبط با پیشنهادات اقتصادی ارایه شده توسط متقاضیان جهت مشارکت مالی شرکت در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید

• تهیه گزارشات تحلیلی مالی در مورد فعالیت های شرکت در دوره های شش ماهه و یک ساله

• تهیه ترازنامه و انجام امور مالی پروژه ها و مراکز تولیدی

آخرین پروژه ها

پروژه چهار
موضوع
پروژه سه
موضوع
پروژه دو
موضوع
پروژه یک
موضوع